Onderhandse akte
Naar trefwoordenlijst

Wat is een onderhandse akte ?

Een onderhandse akte is het geschreven bewijs dat de partijen zelf opstellen. Om geldig te zijn moet de akte opgesteld worden in zoveel originelen als er partijen met onderscheiden belangen zijn en elk origineel moet het aantal opgestelde exemplaren vermelden.

Indien de akte betrekking heeft op een geldsom moet het bedrag voluit in letters geschreven worden.

Het bedrag moet ook voorafgegaan worden door de formule "Goed voor xxxx EUR."

 Aandachtspunten bij het opmaken van een onderhandse akte :
 
  • Zoveel originelen opmaken als er partijen zijn.
     
  • Op elk exemplaar vermelden hoeveel originelen van de onderhandse akte opgemaakt werden.
     
  • Elk exemplaar ondertekenen en bij voorkeur ook dateren.

 

 
 Authentieke akte
Vaste datum

 
Wat is het nut en de waarde van een onderhandse akte ?

Een onderhandse akte kan een belangrijk bewijsmiddel zijn. In de eerste plaats voor de partijen die de overeenkomst hebben afgesloten. Alhoewel het perfect mogelijk is om een overeenkomst mondeling af te sluiten, is het toch aan te raden om een onderhandse akte op te stellen en de gemaakte afspraken zoveel mogelijk op papier te zetten.

Een onderhandse akte heeft wel een grote bewijskracht voor de partijen die de overeenkomst afsluiten, maar zij is niet noodzakelijk "tegenstelbaar" aan derden, wat wil zeggen dat zij niet noodzakelijk bewijskracht heeft naar derden toe. Met "derden" worden bedoeld, andere personen dan degenen die de overeenkomst hebben afgesloten.

Een authentieke akte daarentegen is wel tegenstelbaar aan derden.


Wat met de datum van een onderhandse akte ?

Een onderhandse akte kan door om het even wie, om het even waar en om het even wanneer opgesteld worden. Om misbruiken te vermijden zijn er regels opgesteld om de datum van een onderhandse akte te bewijzen tegenover derden.

Deze regels zijn terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek, artikel 1328.

Artikel 1328 van het burgerlijk wetboek noemt drie mogelijkheden waardoor een onderhandse akte een vaste datum kan krijgen :

Door registratie van de akte op het registratiekantoor.
Het algemeen vast registratierecht is dan verschuldigd tenzij de akte anders getarifeerd wordt.
Door het feit dat één van de ondertekenaars van de akte overleden is.
De akte verkrijgt vaste datum op de dag van het overlijden.
Wanneer de inhoud van de onderhandse akte wordt opgenomen in een authentieke akte.