Beschrijf
Naar trefwoordenlijst


Het woord "beschrijf" is een term uit het dagelijks taalgebruik.  Men spreekt daarbij van "klein beschrijf" of van "groot beschrijf".

Met "beschrijf" wordt bedoeld de kosten die betaald moeten worden naar aanleiding van de aankoop van een onroerend goed, een woning, een grond , enz.
 

Beschrijf in Vlaanderen
Beschrijf in Brussel
Beschrijf in WalloniŽ

Onderhandse verkoop
Compromis
Hypotheekkantoor

  Groot of klein beschrijf ?

Elk geschrift of elke akte waarbij de eigendom wordt overgedragen van een in BelgiŽ gelegen onroerend goed moet verplicht binnen een termijn van vier maanden geregistreerd worden op het bevoegde registratiekantoor.

Ten gevolge van deze registratie moet een registratierecht betaald worden.

In principe is dit registratierecht gelijk aan 10% voor onroerende goederen die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest en 12,5% voor onroerende goederen die gelegen zijn in Brussel of WalloniŽ.

Wanneer voldaan is aan bepaalde voorwaarden zijn evenwel gunstregimes mogelijk. Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen "klein" en "groot" beschrijf verwijst naar het toegepaste registratierecht :

  • Is het registratierecht van 10% of 12,5% van toepassing dan spreekt men van "groot beschrijf".
  • Is het registratierecht van 5% of 6% van toepassing dan spreekt men van "klein beschrijf".

Het registratierecht wordt berekend op het bedrag van de prijs en alle andere zaken die bedongen worden in het voordeel van de verkoper. De belastbare grondslag mag echter nooit lager zijn dan de verkoopwaarde van het onroerend goed. Wordt een lager bedrag dan de verkoopwaarde in aanmerking genomen door de partijen dan kan er sprake zijn van tekortschatting of prijsbewimpeling.

  Welk beschrijf is van toepassing ?

Zoals gezegd is het registratierecht gelijk aan 10% voor onroerende goederen die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest en 12,5% voor onroerende goederen die gelegen zijn in Brussel of WalloniŽ. Of met andere woorden, als algemene regel geldt dat het "groot beschrijf" van toepassing is.

In welbepaalde gevallen kan het recht evenwel gelijk zijn aan 5% of 6 %, namelijk bij de aankoop van een "bescheiden woning" of van een "kleine landeigendom". Met een kleine landeigendom wordt bedoeld een onroerend goed dat bestemd is voor landbouwexploitatie. Enkel de aankoop van een bescheiden woning zal hierna verder toegelicht worden.

In de drie Gewesten gelden momenteel verschillende tarieven en regels wat betreft de toepassing van het "beschrijf" !  Wanneer het groot en wanneer het klein beschrijf van toepassing is, wordt meer in detail besproken bij de trefwoorden :

   
Aankoop onroerend goed in Vlaanderen
Aankoop onroerend goed in Brussel
Aankoop onroerend goed in Wallonie
 


  Wat is een "akte beschrijven" ?

De verkoopakte van een onroerend goed moet verplicht geregistreerd worden binnen een termijn van vier maanden. Binnen deze termijn van vier maanden moet ook het registratierecht betaald worden.  De termijn van vier maanden begint te lopen vanaf de ondertekening van de verkoopovereenkomst door koper en verkoper. Meestal is dit vanaf de datum van ondertekening van het compromis.

Wanneer men zegt "een akte beschrijven bij de notaris", dan wordt daarmee bedoeld "het laten opmaken van een authentieke akte van de verkoop door de notaris en het vervullen van de nodige formaliteiten in verband met de verkoop door de notaris".

De notaris zal de akte die hij opmaakt, de notariŽle akte van de verkoop, laten registreren en hij zal ook zorgen voor de betaling van het registratierecht. 

Daarnaast zal hij de akte ook laten overschrijven op het hypotheekkantoor zodat de verkoop "tegenstelbaar" wordt aan derden. De tussenkomst van de notaris is nodig omdat enkel een authentieke akte op het hypotheekkantoor kan overgeschreven worden. Een notariŽle akte is een authentieke akte.